ALV agenda 28 september


Een ieder als lid van Spurt is hiervoor van harte uitgenodigd. De agenda is als volgt:

 

Agenda ledenvergadering 28 september 2016 
1.                    Opening door de voorzitter  
2.                    Vaststelling agenda  
3.                    Huldiging sporters
4.                    Notulen ledenvergadering 14 september 2015.  
5.                    Financiën 
 
  a. Verslag penningmeester
  b. Verslag kascommissie
  c. Vaststelling jaarstukken
  d. Vaststellen contributie 2017
  e. Vaststellen begroting 2017  

6.                    Benoeming kascommissie 2017 
7.                    Benoeming nieuw bestuurslid
8.                    Wat heeft bestuur afgelopen jaar gedaan / genomen besluiten  
10.                  Rondvraag  
11.                  Sluiting